Merry Pop Festa 曼谷 2023

日期|2023年12月23日
地點|曼谷 Thunder Dome

音響設備
FOH : Digico SD7 Quantum Mixer, Yamaha MG16 Mixer.
Main PA : L-Acoustics 20x Kudo. Front fill : 8x Kara ll. Subwoofer : 12x SB28. Monitor : 6x 115XT HiQ, 2x 12XT. Amplifier 18x LA8.
Foyer : Yamaha MG6 Mixer, 6x Behringer B112D.

燈光設備
16x Scenius Spot, 7x A.Leda B-Eye K10, 20x Cyclone, 14x Brightly Beam 260.